BIP GCI
A A A

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na stanowisko inspektora ds. księgowości Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie

ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów


I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 - letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5 - letni staż pracy;

2) obywatelstwo polskie;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nieposzlakowana opinia;

6) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.


2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość następujących przepisów:

- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.),

- ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. 2018 poz. 395 z późń. zm.),

- ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 2018 poz. 1260 z późń. zm),

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 z. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. 2017 poz. 1778 z późń. zm.);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 2018 poz. 1510 z późń. zm.)

2) preferowany staż pracy w jednostkach administracji publicznej;

3) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;

4) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel);

5) cechy osobowe i predyspozycje:

- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną

pracę,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dobra organizacja pracy, punktualność, dyspozycyjność,

- wysoka kultura osobista.


II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. obsługa i prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie funduszu alimentacyjnego, ZFŚS,

2. prowadzenie obsługi płacowej, ubezpieczeń społecznych,

3. sporządzanie sprawozdań budżetowych,

4. prowadzenie ewidencji i rozliczania rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań,

5. współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami,


III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie ul. Cieszyńska 29.

2. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

4. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń sanitarnych; brak podjazdów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny. W celu ułatwienia kontaktu kandydat może podać nr telefonu lub adres e -mail. W tym przypadku należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

(zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r.
poz. 894).

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.

4. Oświadczenie kandydata:

1) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych.


List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 25 luty 2019 r. do godz. 15.00.

(Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

2. Miejsce:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie

ul. Cieszyńska 29

43-440 Goleszów

biuro nr 5

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania, z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości
w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą.


VII. Dodatkowe informacje:

1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt V ppkt 4 ogłoszenia, można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie biuro nr 4, druki są również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.goleszow.bip.net.pl .

2. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie tel. 33 479-05-54 w. 15.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze w Biuletynie Informacji Publicznej www.goleszow.bip.net.pl, oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na korytarzu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.

4. Jeżeli wybrany kandydat będzie osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, zostanie z nim zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w czasie której ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą, kończącą się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.


VIII. Informacja przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przekazuje poniższe informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie; dane kontaktowe: 43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29, e-mail: gops@gops-goleszow.pl, tel. 334790554.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 43-440 Goleszów ul. 1Cieszyńska 29, e-mail: iod@gops-goleszow.pl,

3. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru a następnie w celach archiwalnych. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Numer telefonu i adres e-mail przetwarzane są na podstawie zgody kandydata (art.6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe kandydatów, będą przechowywane przez okres trwania naboru, a następnie przez okres wynikający z przepisów archiwalnych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.

6. W odniesieniu do numeru telefonu i adresu e-mail, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Krystyna Klimus

Kierownik GOPS w Goleszowie