BIP GCI
A A A

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

 

 UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

 

  • Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:

  1. uczniów z klas II-III szkoły podstawowej, uczniów w klasach II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
  2. uczniów klasy VI szkoły podstawowej, uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
  3. uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólokształcącej szkoły baletowej
  4. uczniów:

♦ słabowidzących,

♦ niesłyszących,

♦ słabosłyszących,

♦ z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

♦ z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

♦ z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

♦ z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

♦ z niesprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym moea w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przyspasabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościamonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub szkół baletowych.