BIP GCI
A A A

Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze

Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze

 

Od 1 kwietnie 2016 roku w tutejszym ośrodku osoby zamieszkujące na terenie gminy Goleszów mogą składać wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci tzw. 500 złotych na dziecko.

 

Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia może złożyć:

  • matka,
  • ojciec,
  • opiekun faktyczny dziecka (tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
  • opiekun prawny dziecka

 

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i jest podzielne na dni, co jest istotne w przypadku ustalania wysokości świadczenia na dzieci nowonarodzone za miesiąc urodzenia lub wchodzące w danym miesiącu w okres pełnoletności.

 

Dziecko na które świadczenie wychowawcze nie przysługuje:

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje na dzieci które:

1)  pozostają w związku małżeńskim; (przypominamy, że kobieta poniżej 18 r.ż. uzyskuje pełnoletność po zawarciu związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego)

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

 

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r.ż. pierwszym dzieckiem jest jedno z tych, które wskaże wnioskodawca.

 

W  przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy wraz z wnioskiem przedstawić dokumenty potwierdzające dochód rodziny, a w przeliczeniu na osobę nie może on przekraczać 800,00 zł / miesiąc/ osobę lub w przypadku kiedy w składzie rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1 200,00zł.

 

Świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko:

 

Świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko jest gwarantowane, a warunkiem uzyskania prawa do świadczenia na inne dziecko niż pierwsze (wg w/w definicji) jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z oryginałem odpisu aktu urodzenia każdego dziecka (także pierwszego) oraz przedstawieniem dowodów tożsamości rodziców dzieci.

 

W przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka należy przedstawić stosowne postanowienie sądowe.

 

Członek rodziny pracujący lub przebywający za granicą RP:

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordy¬nacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

Oznacza to, że jeżeli osoba wchodząca w skład rodziny przebywa poza granicami Polski  lub pracuje za granicą mieszkając na stałe w Polsce, wówczas wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w tutejszym ośrodku, który zgodnie z właściwością bez zbędnej zwłoki przekaże wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

 

Terminy i okresy na jakie przyznawane jest prawo do świadczenia wychowawczego:

 

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. - z zaznaczeniem, że prawo do świadczenia wychowawczego ustala się nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2016r. i/lub odpowiednio: urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech mie¬sięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

 

Rozpatrzenie wniosku decyzja i wypłata świadczeń.

 

Wnioski złożone w terminie od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016r

 

Organ właściwy do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku złożonego w terminie. jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku, wydania decyzji oraz (w przypadku decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego) do wypłaty świadczenia; tzn.:

- wnioski złożone w kwietniu 2016r. – rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia  najpóźniej do końca czerwca 2016r.

- wnioski złożone w maju 2016r. – rozpatrzenie wniosku i wypłata najpóźniej do końca lipca 2016r.

- wnioski złożone w czerwcu – rozpatrzenie wniosku i wypłata najpóźniej do końca  2016r.

 

Wnioski złożone  w terminie po 1 lipca 2016 r.

 

Dla osób które złożą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego po 1 lipca 2016r. prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu (tj. do dnia 30 września roku następnego)

 

Świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie wniosku złożonego do 10 dnia danego miesiąca wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10 dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Świadczenie może być odebrane w kasie GOPS w wyznaczony dzień miesiąca  lub wypłacone na konto bakowe wskazane przez wnioskodawcę.

 

Informacje dotyczące niezbędnych dokumentów (do złożenia wraz z wnioskiem) można uzyskać w GOPS Goleszów w biurze nr 3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego jest otwarty w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek od 7:00 – 15:00; środa od 7:00 do 16:00, piątek 7:00 – 14:00.

 

Formularze wniosków są już dostępne do pobrania w biurze nr 3 ośrodka oraz w formie elektronicznej do druku w załącznikach poniżej.

 

Istnieje również możliwość składania wniosków droga elektroniczną w systemie bankowości elektronicznej, PUE ZUS  lub portalu Emp@tia oraz przez ePUAP.

 

Poniżej w załącznikach znajdują się również Informatory dotyczące programu Rodzina 500+ wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej