BIP GCI
A A A

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie jest jednostką organizacyjną administracji samorządowej realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2015 poz. 163 z póź. zm.). Współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Do Ośrodka mogą zgłaszać się o pomoc wszystkie osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej i ciężkiej choroby,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Ośrodek obowiązany jest udzielać pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, uchodźcom, ofiarom zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych, a także osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie.

 

Przy udzielaniu pomocy finansowej osoba ubiegająca się o pomoc winna do wniosku o udzielenie pomocy finansowej dołączyć dochody osób wspólnie zamieszkujących i wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszony o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu rodziny, czy osoby nie wlicza się jednorazowego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczenia w naturze.

 

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą winna przedłożyć:

 • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
  1. przychodu;
  2. kosztów uzyskania przychodu;
  3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
  4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
  5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
  6. należnego podatku;
  7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 288 zł.

 

Uzyskiwany dochód przez osobę lub rodzinę porównuje się z kryteriami dochodowymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 • dla osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 634 zł,
 • dla osoby w rodzinie jest to kwota 514 zł.

 

Każda osoba lub rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji może zgłosić się  do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Wnioski o udzielenie pomocy przyjmują pracownicy socjalni w godzinach swoich dyżurów.

 

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek  osoby zainteresowanej,  jej  przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu.

 

Formy pomocy oferowanej przez Ośrodek obejmują:

 • pomoc usługową (usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne);
 • pomoc w naturze i pomoc rzeczowa;
 • pomoc finansową;
 • pomoc instytucjonalną (kierowanie do domów pomocy społecznej, ustalanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowanie do ośrodków wsparcia).

 

Ustawa o pomocy społecznej określa następujący katalog świadczeń pieniężnych:

 • zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny - zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu; zasiłek celowy może być przyznawany również na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne, osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek przyznawany w wyniku  klęski żywiołowej, ekologicznej lub zdarzenia losowego może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe może być przyznany: specjalny zasiłek celowy.
 • zasiłek okresowy - ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, a posiadanym dochodem. Minimalna wysokość zasiłku okresowego od 2008 roku wynosi 50% w/w różnicy, ale nie mniej niż 20 zł. Zasiłek ten przyznaje się w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów  zabezpieczenia  społecznego oraz potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności. Czas pobierania zasiłku ustala  indywidualnie  Ośrodek  na podstawie okoliczności sprawy,
 • zasiłek stały - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. zasiłek stały ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie. W przypadku osoby w rodzinie jest to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie,

 

 

Wszystkim mieszkańcom gminy, niezależnie od dochodu, Ośrodek zapewnia również pomoc w postaci:

 • pracy socjalnej - udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych, kierowanie do odpowiednich placówek, udostępnienie bazy danych o placówkach oferujących pomoc różnego rodzaju, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa.