BIP GCI
A A A

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie


OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY


1.Wymagania.


Asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie;
b) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
W/w szkolenia i studia podyplomowe winny obejmować zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2011 r. poz. 1608) w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.
c) nie jest i nie był/była pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
e) nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
g) posiada umiejętność podejmowania decyzji;
h) ma poczucie odpowiedzialności;
i) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe:


a) znajomość obsługi komputera;
b) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
c) doświadczenie w pracy związanej z pomocą rodzinie; 
d) umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
e) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
f) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
g) kreatywność, odporność na stres;
h) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
i) prawo jazdy kat. B.

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi;
b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
n) sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
o) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
p) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

4. Wymagane dokumenty:


a) kwestionariusz osobowy wg załącznika;
b) list motywacyjny;
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
d) kserokopia świadectw pracy;
e) Oświadczenie o niekaralności następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem/am karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 902 )
f) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodzinny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
g) Oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:
„Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.


Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony - 40 godzin tygodniowo w systemie zadaniowym, w okresie od 15 luty 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie, w godzinach pracy

poniedziałek, wtorek czwartek od 7.00 do 15.00,

środa od 7.00 do 16.00,

piątek od 7.00 do 14.00

lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie
ul. Cieszyńska 29

43-440 Goleszów

w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Nabór na stanowisko – ASYSTENT RODZINY
w terminie do 3 luty 2017 r.  do godziny 14.00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do GOPS w Goleszowie)


Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Goleszów oraz stronie GOPS w Goleszowie www.gops-goleszow.pl .
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Krystyna Klimus
Kierownik GOPS w Goleszowie

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie