BIP GCI
A A A

Ogłoszenia

 • Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Najbliższe posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29.

 • Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miesiącu marcu

  Najbliższe posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych odbędzie się 7 marca 2017 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29.

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko: asystent rodziny

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie


  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY


  1.Wymagania.
  Asystentem rodziny może być osoba, która:
  a) posiada obywatelstwo polskie;
  b) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  - wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  W/w szkolenia i studia podyplomowe winny obejmować zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2011 r. poz. 1608) w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.
  c) nie jest i nie był/była pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
  e) nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  g) posiada umiejętność podejmowania decyzji;
  h) ma poczucie odpowiedzialności;
  i) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 • Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miesiącu lutym

  W miesiącu lutym posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych odbędą się 7 i 21 lutego 2017 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29.

 • Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Najbliższe posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych odbędzie się 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29.

 • Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Kolejne posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych odbędą się 17 i 24 stycznia 2017 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29.

 • Posiedzenie Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   

  Najbliższe posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych odbędzie się 10 stycznia 2017 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29.