BIP GCI
A A A

Fundusz alimentacyjny

 Świadczenia przysługują:

 

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  • jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170);
  • przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności prze osobę uprawnioną – bezterminowo,
 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 złotych,
 • bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych oraz brak możliwości wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski,
 • osoba uprawniona ma zasądzone alimenty prawomocnym wyrokiem sądu bądź odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują
jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 • zawarła związek małżeński.

Wniosek powinien zawierać:

 1. dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
 2. oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
 3. oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. zzaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5)), każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:
  • dochodu,
  • składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  • należnego podatku;
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 3. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
  • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
   1. brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
   2. brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 4. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Po spełnieniu wszystkich warunków organ właściwy wierzyciela przyznaje świadczenia w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 złotych na jedno dziecko.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
Świadczenia z funduszu wypłaca się w okresach miesięcznych. Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów


W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

 

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNEGO:
wydawane i przyjmowane są w biurze Nr 2 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.